SHINE CNY WITH SELECTION

我同好多女仔一樣都好貪靚,鍾意襯衫襯手袋,不過仲鍾意襯accessories。如果當日著得靚靚,唔記得帶accessories,心情簡直跌落谷底,好似化左妝無畫眉一樣:(

臨近新年,所以我特別揀左唔同style嘅首飾比大家襯吓衫,等大家可以帶住不一樣既吸引力去見親戚朋友啦!

 

Leave a comment

All comments are moderated before being published