WINTER PREVIEW

噚晚通左一晚頂揀貨

啲衫實在太靚啦

今日全新秋冬裝出街前

忍唔住影張相分享比大家

全部出自我最愛Designer Shop

自家設計唔會撞款!

Aiya!睇相先發覺瞓得少個樣巧腫...

去買番D䕶膚品補補先

Leave a comment

All comments are moderated before being published